สินเชื่อมีรถมีเงินลงทะเบียนสินเชื่อมีรถมีเงิน


วันที่ลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล :
อีเมล
หมายเลขบัตรประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)
หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน)
ประเภทรถของท่าน :
ปีรถ(คศ)รายละเอียมีดังนี้


     - อายุ 20-65 ปี (รวมระยะเวลาสิ้นสุดการผ่อน)
     - มีสถานะเป็นเจ้าของรถ
     - สัญชาติไทย

- รถเก๋ง กระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป
- ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่ต่ำกว่า 30 วัน (ยกเว้นกรณีโอนเล่มจากสถาบันการเงิน)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารแสดงรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- สำเนาสลิปเงินเดือน
- หนังสือรับรองเงินเดือน
- รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชี
- เล่มทะเบียนรถตัวจริง
- สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)